Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky ubytování

Zákazníkem ubytovaným v zařízeních Hotel Franz a Penzion Orlík jsou osoby starší 18 let, osoby mladší 15 let v doprovodu osoby starší 18 let a osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.
Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká na základě objednávky (písemná objednávka, elektronická objednávka, telefonická objednávka, SMS objednávka). Potvrzením rezervace (písemně, elektronicky, SMS) nebo uhrazením faktury zákazník potvrzuje, že se seznámil s ubytovacími a platebními podmínkami našeho zařízení.

Ceny

Ceny služeb ubytování a doplňkových služeb jsou v ceníku na web stránkách ubytovny. Úhrada ceny pobytu je hrazena dle dohody obou stran, nejpozději však v den příjezdu.

Úvod storno podmínek

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
 6. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

V případě storna v souvislosti s onemocněním COVID-19

PODMÍNKY STORNA V RÁMCI AKCE BEZPEČNÁ REZERVACE
(platí do 31. 12. 2021)

V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test, vládní nařízení) si ubytovatel případné stornopoplatky nenárokuje. Po předložení potvrzujícího dokumentu o této skutečnosti, je možné v rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu (včetně).

Storno podmínky vztahující se nevyužité pobytové vouchery, vouchery vydané třetími stranami a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů

 1. Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.
 2. Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou popsány v odstavci: Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.
 3. Stornopoplatek je smluvní pokutou.
 4. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. února 2020.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.